Home CV Contact

Rask, Morten, & Skræm, Kenneth (1997). International Markedsføring på World Wide Web. Unpublished Final Thesis at Master of Science in Economics and Business Administration, Aalborg University, Denmark, Aalborg.

Resumé

"Handel på Nettet er fremtiden. Køb og salg på Nettet bliver en varm kartoffel i 1997." Sådan står der med store typer på forsiden af årets første computersektion i dagbladet Politiken. Dog er dette projekt udarbejdet i 1996 som specialet/hovedopgaven på 10. semester på cand. merc. uddannelsen i International virksomhedsøkonomi ved Aalborg Universitet. Udgangspunktet var, at i 1996 etablerede danske virksomheder sig i stort tal på World Wide Web (WWW), men mange rettede deres markedsføring mod hjemmemarkedet. Det var som om, World Wide i World Wide Web var fuldstændig overset.

Formålet med dette projekt er derfor at forstå, hvordan en virksomhed kan markedsføre sine produkter og serviceydelser internationalt på World Wide Web, således at det styrker virksomhedens internationaliseringsproces. Vi har angrebet denne problemstilling fra flere vinkler. En videnskabsteoretisk og metodisk vinkel, hvor vi har arbejdet med at udvikle en forståelse for det videnskabsteoretiske og metodiske, i det problemstillingen ligger op til at forstå. Vi har ligeledes søgt at skabe en erfaring for at anvende WWW i relation til problemstillingen, hvilket i praksis vil sige, at vi har sat os i informationssøgerens sted og skabt en forståelse for, hvordan køber finder sælger. Ligeledes har vi sat os i informationsudbyderens sted og skabt en forståelse for, hvordan sælger kan henvende sig til køber. Den sidste undersøgelse vi har foretaget er at undersøge, hvordan danske virksomheder anvender WWW til markedsføring af deres produkter og serviceydelser internationalt med den hensigt at styrke deres internationaliseringsproces. Resultatet af disse bestræbelser er en sammenfatning af vores forståelse i en arbejdsproces vi ville anvende, hvis vi fik opgaven, at styrke en virksomheds internationaliseringsproces ved at markedsføre dens produkter og serviceydelser på WWW.

Udover dette indeholder dette projekt naturligvis en samlet konklusion samt refleksioner over en ny virksomhedstype, som kun kan vokse frem på og ved hjælp af WWW.

Indhold

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3

Bilag 4

Bilag 6

Bilag 7

Bilag 8 

View Morten Rask's profile on LinkedIn

 © Morten Rask 1997-2011