Home CV Contact

Rask, Morten (1997): Små og mellemstore virksomheder som vindere eller tabere i økonomiens globalisering, NEP-publikation no. 2, Aalborg: Centre for International Studies, Aalborg University. ISSN 1397-856X

Dette diskussionsoplæg redegør for små og mellemstore virksomheders (SM-virksomheders) rolle i økonomiens globalisering. Baggrunden for dette oplæg er en række aktuelle oplysninger, der tyder på, at SM-virksomheder er trængt på de internationale markeder, men de sidste 17 års forskning viser, at denne opfattelse ikke er ny. Formålet med dette diskussionsoplæg er derfor at give en oversigt over forskellige måder at opfatte SM-virksomheder på, herunder at diskutere disse opfattelser. Formålet er yderligere at beskrive SM-virksomhedernes situation ud fra forskellige og ofte modstridende undersøgelser. Derfor diskuteres undersøgelsernes resultater i relation til SM-virksomheders internationaliseringsgrad, deres internationale udvikling, styrker, muligheder, svagheder og hindringer for deres internationalisering. Endelig diskuteres undersøgelsernes konklusioner i retning af, om SM-virksomhederne er klemt i økonomiens globalisering. I kraft af økonomiens globalisering udviskes adskillelsen mellem hjemme- og eksportmarkederne. Derfor må virksomheden i højere grad se sine markeder som et globalt marked. I de tilfælde virksomheden ikke kan håndtere denne konkurrencesituation, er den klemt i økonomiens globalisering. Endelig er formålet med dette diskussionsoplæg også at give et aktuelt billede af SM-virksomhedernes rolle i økonomiens globalisering, derfor gives disse mange års forskning et modspil i form af en pilotundersøgelse baseret på 24 nordjyske SM-virksomheder fra Nordjyllands Amts Internationaliseringsprogram. Samlet finder dette diskussionsoplæg, at SM-virksomheder ofte er meget afhængige af hjemmemarkedet og den mulige retræte fra de internationale markeder kan måske skyldes det voksende hjemmemarked. Samtidig findes der en tendens til, at tidligere undersøgelser i højere grad har konkluderet, hvad SM-virksomheder ikke er og ikke kan, i stedet for hvad de er gode til. De 24 nordjyske SM-virksomheder demonstrerer også, at der ikke nødvendigvis er en sammenhæng mellem virksomhedens størrelse, alder og dens internationale aktiviteters omfang. Generelt efterspørges en undersøgelse med et bredere forståelsesperspektiv, der kan fange alle typer af virksomheder, som bør følges på tæt hold over en længere årrække. Derved bliver det muligt at følge internationaliseringsprocessen. Denne undersøgelse bør også fokusere på, hvad SMvirksomheder er gode til, deres styrker og muligheder, da dette område har været meget underprioriteret i de sidste mange års forskning.

Download Paper

View Morten Rask's profile on LinkedIn

 © Morten Rask 1997-2011