Home CV Contact

 

Rask, M. (2004). Aktionslæring og Aktionsforskning - Refleksioner over et kursusforløb i Internet marketing. Ledelse & Erhvervsøkonomi, 2004(1), 33-44.

Denne artikel undersøger underviserens og de studerendes erfaringer med en kursusform, som forsøger at koble aktionsforskning og undervisning. Hensigten er at vise, hvorledes de studerendes, underviserens og virksomhedens reflektionsrum øges, når denne kursusform er i anvendelse. Formålet er at skabe en bedre forståelse af sammenhængen mellem undervisning (aktionslæring) og aktionsforskning. Evalueringen viser, at de studerende er glade for denne kursusform og at formen giver mulighed for en øget integration af teori og praksis i undervisningen, som også har positive implikationer for underviseren/forskeren og case-virksomheden. Artiklen gør først forfatterens forståelse af aktionslæring og aktionsforskning klar for derefter at diskutere relevansen af sådanne tilgange. Der argumenteres for, at både erhvervsliv og forskere/undervisere ser et behov for en intensivering af interaktionen mellem teori og praksis, hvilket understøttes af aktionsforsknings- og aktionslæringstilgangen. Dernæst præsenteres et konkret eksempel på aktionsforskningsbaseret aktionslæring, der fungerer som illustrativ case og som sådan danner det empiriske grundlag for denne artikel. Artiklen skitserer en række aktionsorienterede implikationer. Endelig konkluderes der på sammenhængen mellem aktionsforskning og aktionslæring, hvor et udkast til en model opstilles.

Download Paper

View Morten Rask's profile on LinkedIn

 © Morten Rask 1997-2011